село СТЕФАН КАРАДЖА, община ВЪЛЧИ ДОЛ, област ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg телефон: 0887845073
ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
 
>> Начало
>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За учениците
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици
>>Лични данни

 

 

 

 

 

Правила за оказване на първа помощ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

понеделник:

от 11:00 ч. до 12:00 ч.

вторник, сряда, четвъртък и петък:

от 09:00 ч. до 10:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА:

понеделник, сряда и петък:

от 09:00 ч. до 10:00 ч

 

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. 

Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

   Важно??   Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За просрочените вноски се начислява законова лихва.   

За приетите в университет в чужбина. 

  В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.  Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.  

Какво е ПИК*?

   ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.   

Повече прочетете тук:

 👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

👉Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра   

👉Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях   

👉 Проверка на здравноосигурителния статус НАП в социалните медии

 Facebook   

Twitter   

LinkedIn

YouTube

Скъпи родители,

От учебната 2022/2023 година всички училища водят дневниците си само в електронен вид. За целта Министерството на образованието и науката разработи платформата НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование), който съдържа модул „Дневници“. Дневникът е  безплатен и достъпен от браузър на линка: https://neispuo.mon.bg/   или чрез безплатно мобилно приложение. При регистрацията ще трябва да посочите код, който ще получите от класните ръководители.

Прилагаме ръководство за регистрация.

За тези, които имат нужда от съдействие при регистрацията предлагаме да се свържат с класните ръководители

 

22 април Ден на Земята - Празник на ПГ по ЗГС

Когато трябваше да изберем ден за училищен празник, никой от нас не се замисли, защото земята и гората са символите на нашето училище. Така единодушно приехме 22 април - Ден на земята за свой училищен празник. На този ден ние отдаваме почит на земята, която ни храни и на гората, която ни дава въздуха, който дишаме. Организираме разнообразни мероприятия и се забавляваме.

Как премина празника тази година може да видите тук >>>

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

 

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

Извънреден инструктаж във връзка с COVID - 19