с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
>> Начало
>> Проекти
>> Учебни планове
>> Учебни програми
>> Стипендии
>> За зрелостниците
>> За учениците
>> За класните
>>Механизъм за съвместна работа на институциите
>>Свободни места за ученици
>>Лични данни
>> Достъп до информация
>> Административно обслужване

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И  ГОРСКО СТОПАНСТВО

  

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 2. Приемане на ученици в VIII клас в професионални гимназии по държавен план-прием

 3. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в професионални гимназии по допълнителния държавен план-прием

 4. Издаване на диплома за средно образование

 5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 8. Издаване на Свидетелства за професионална квалификация

 9. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 10. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 11. Издаване на Удостоверение за завършен втори гимназиален етап

 12. Издаване на Удостоверение за осигурителен стаж – УП 3

 13. Издаване на Удостоверение за осигурителен доход  - УП2

 14. Заявление и протокол за достъп до обществена информация

 За административни услуги по т. 4; 5; 6 и 8 не се подават заявления

 

 
ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Заявление за преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж - УП 3

3. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход - УП2

4. Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

5. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

6. Заявление за достъп до обществена информация

7. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация