с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

БЛАНКИ

Заявление от родител за отсъствие на ученик до 3 дни

Заявление от родител за отсъствие на ученик до 7 дни

Мотивирано предложение от класния ръководител за налагане на санкция "Забележка"

Писмо до родител за уведомяване за наложена санкция/мярка

 

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

>> ЗА КЛАСНИТЕ

>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА