с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

ПОКАНА до родителите за учредяване на нов обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ЗАКОН за предучилищното и училищно образование - глава 14: Обществени съвети

ЗАПОВЕД на директора на ПГЗГС с. Стефан Караджа за определяне броя на членовете на Обществения съвет

ЗАПОВЕД на директора на ПГЗГС с. Стефан Караджа за определяне поименния състав ва Обществения съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Димитър Димитров

2. Ивайло Венков Велков

3. Бюлент Хасанов Адемов

4. Сали Хасан Сали

5. Севги Юсниев Еминов

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Мерткан Ибрямов

2. Севдалина Живкова Георгиева

3. Свилен Фердинандов Ангелов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА