с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ЗАКОН за предучилищното и училищно образование - глава 14: Обществени съвети

ЗАПОВЕД на директора на ПГЗГС с. Стефан Караджа за определяне броя на членовете на Обществения съвет

ЗАПОВЕД на директора на ПГЗГС с. Стефан Караджа за определяне поименния състав ва Обществения съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Пепа Пенчева - представител на финансиращия орган

2. Иван Василев Иванов - представител на работодателите

Представители на родителите:

3. Юрмюс Керимова Хюсеинова

4. Добрин Христов Чанакчелиев

5. Севги Юсниев Еминов

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Живка Иванова

2. Валентина Йорданова

3. Севджан Неджветова

4. Севда Асенова

Покана за заседание на Обществения съвет

 

>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА