с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Наредба за приобщаващото образование

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната и училищна възраст

СПИСЪК на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

ИНФОРМАЦИЯ за същността на всеки вид социална услуга - да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.

ДОБРИ ПРАКТИКИ за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 080010112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца иученици: bhvat@mon.bg

 

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Механизъм за съвместна работа на институциите
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА