с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ПРОЕКТИ

Проект BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

През втория срок на учебната 2021/2022 година се сформираха две групи за допълнително обучение на учениците от Х клас: по български език и литература и по математика. Броят на учениците в групите е, както следва: по български език и литература - 7 ученици, по математика - 5 ученици. Заниманията се водят по график, извън учебните часове. Продължителността на обучението е 30 учебни часа.

____________________________________________________________________________________________

Участие в междуучилищна изява по проект "Подкрепа за успех" с инициатор СУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол

Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

 

_____________________________________________________________________________________________

Проект BG05M20P001-5.001-0001

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Бенефициент: Министерството на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ : 109 562 541,93 лева

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние

През 2021 година училището кандидатва по дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, на проекта. Получени бяха 10 броя лаптопи и 2 таблета за нуждите на учениците и 5 лаптопа за педагогически специалисти

През учебната 2021/2022 година училището се включи в дейност 2 на проекта: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Целева група са учениците от VIII клас. Сформираха се 3 групи, в които се включиха 16 ученици.

Линк към информационната система на проекта >>>

______________________________________________________________________________________________

Национална програма "Професионално образование и обучение"

Модул А"Модернизиране на матерално-техническата база"

Една от целите на програмата е осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране, както на бюджетни средства, така и на съфинансиране от страна на работодателите.

Бенефициенти на модул А на програмата са държавни и общински професионални гимназии и средни училища, които предоставят професионална подготовка по специалности от професии и за целите на програмата имат сключен един или няколко договора със стопанска/и организация/и, отговаряща/и едновременно на следните условия:

1. Предметът на дейност на стопанската организация съответства на професиите, с които кандидатства училището;

2. Стопанската организация/организации съфинансира/т дейностите по програмата и/или предоставя/т машини и оборудване;

3. Осигурява в рамките на предприятието (собствената си материална база) практическо обучение на учениците от професионалната гимназия/училището за времето, съответстващо на изпълнението на дейностите по програмата;

4. Размерът на общото съфинансиране от всички сключени договори е не помалък от 10 на сто от общата стойност на проекта

През периода 2021 - 2022 година ПГ по земеделие и горско стопанство реализира проект "Модернизиране на учебно-производствената база по земеделие" по програмата на стойност 81000 лв, като 10% от тях са от частно финансиране от партньора на училището фирма "Велков Агро" ЕООД

По дейност 1 на проекта: "Закупуване на прикачна селскостопанска техника за учебно-производствената база по земеделие" са закупени пръскачка щангова, валяк тракторен, сеялка редова и тороразпръсквачка

По дейност 2: "Осигуряване на транспоптно средство за провеждане на кормилни практики" се закупи лек автомобил

По дейност 3: "Закупуване на уреди за учебен кабинет по земеделие" са закупени аналитична везна, влагомер за зърно, дестилатор за питейна вода и храномер за определяне на хектолитрова маса

 

 

 

 

>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА