с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ПРОЕКТИ

Проект BG05SFPR001-3.001-0001

"Модернизиране на професионалното образование и обучение"

Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели са:

- Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции;

- Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;

- Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение

Проект BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда"

ПГ по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа, кандидатства за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда".

Процедурата е насочена към създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността, изследванията и практическото им приложение. Процедурата цели изграждане на цялостна образователна STEM среда в българските училища, включваща обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование – лабораторен комплекс и среда за придобиване на проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън класическата система на класната стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на умения и работа по проекти чрез съвременно оборудване за експериментална работа въввсички STEM области и внедряване на дигитални технологии, включително такива, които позволяват да се работи интердисциплинарно, синхронно и асинхронно и чрез смесено обучение (blended learning). STEM училищната среда включва цялостни интериорни решения в училищата, съвременно оборудване и обзавеждане с подходящи, многофункционални мебели, настилки, осветление, гъвкави преградни решения за работа в групи, обучителна техника, но и материали по роботика и други практически занимания. STEM средата за умения изисква създаване на нови модели за придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот, включително на умения, спомагащи за критичното и аналитичното мислене, за дигитална креативност, както и на такива, свързани с активното гражданство и с решаването на житейски проблеми, наложени от динамиката на технологичната и социална трансформация на обществото. Инвестицията ще подпомогне въвеждането на нови методи на преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, създаване и внедряване на ново учебно съдържание в посока интегриране на предметните области от STEM и развитие на нагласи за развитие на иновациите и предприемачеството. Изпълнението на процедурата ще подпомогне развитието на училищната общност и повишаването на мотивацията за учене, ангажираността, уменията и постиженията на учениците. Ще подпомогне развитието на практически умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, свързани с работата в екип, аналитично и критично мислене, използване на научноизследователски методи и подходи, откриването и създаването на практически решения на проблеми от реалния живот чрез проактивна и предприемаческа нагласа и поведение. Същевременно ще се стимулират креативността, критичното, лингвистическото, математическо и технологично мислене посредством експериментално, проектно, изследователско и предприемаческо обучение. Създаването на STEM среда в българските училища ще осигури достъпа до качествено образование на учениците, включително от уязвими групи, като напр. роми. Изпълнението на процедурата ще намали и неравенството в достъпа до цифрови технологии и иновативни образователни програми, инструменти и съдържание. Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. Процедурата надгражда национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ като предоставя възможност на училищата, които вече са финансирани по тази програма да разширят и/или наградят своите проекти чрез допълнително финансиране за разширяване на STEM средата.

Проект BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

През втория срок на учебната 2021/2022 година се сформираха две групи за допълнително обучение на учениците от Х клас: по български език и литература и по математика. Броят на учениците в групите е, както следва: по български език и литература - 7 ученици, по математика - 5 ученици. Заниманията се водят по график, извън учебните часове. Продължителността на обучението е 30 учебни часа.

____________________________________________________________________________________________

Участие в междуучилищна изява по проект "Подкрепа за успех" с инициатор СУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол

Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

 

_____________________________________________________________________________________________

Проект BG05M20P001-5.001-0001

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Бенефициент: Министерството на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ : 109 562 541,93 лева

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID - 19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние

През 2021 година училището кандидатва по дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, на проекта. Получени бяха 10 броя лаптопи и 2 таблета за нуждите на учениците и 5 лаптопа за педагогически специалисти

През учебната 2021/2022 година училището се включи в дейност 2 на проекта: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Целева група са учениците от VIII клас. Сформираха се 3 групи, в които се включиха 16 ученици.

Линк към информационната система на проекта >>>

______________________________________________________________________________________________

Национална програма "Професионално образование и обучение"

Модул А"Модернизиране на матерално-техническата база"

Една от целите на програмата е осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране, както на бюджетни средства, така и на съфинансиране от страна на работодателите.

Бенефициенти на модул А на програмата са държавни и общински професионални гимназии и средни училища, които предоставят професионална подготовка по специалности от професии и за целите на програмата имат сключен един или няколко договора със стопанска/и организация/и, отговаряща/и едновременно на следните условия:

1. Предметът на дейност на стопанската организация съответства на професиите, с които кандидатства училището;

2. Стопанската организация/организации съфинансира/т дейностите по програмата и/или предоставя/т машини и оборудване;

3. Осигурява в рамките на предприятието (собствената си материална база) практическо обучение на учениците от професионалната гимназия/училището за времето, съответстващо на изпълнението на дейностите по програмата;

4. Размерът на общото съфинансиране от всички сключени договори е не помалък от 10 на сто от общата стойност на проекта

През периода 2021 - 2022 година ПГ по земеделие и горско стопанство реализира проект "Модернизиране на учебно-производствената база по земеделие" по програмата на стойност 81000 лв, като 10% от тях са от частно финансиране от партньора на училището фирма "Велков Агро" ЕООД

По дейност 1 на проекта: "Закупуване на прикачна селскостопанска техника за учебно-производствената база по земеделие" са закупени пръскачка щангова, валяк тракторен, сеялка редова и тороразпръсквачка

По дейност 2: "Осигуряване на транспоптно средство за провеждане на кормилни практики" се закупи лек автомобил

По дейност 3: "Закупуване на уреди за учебен кабинет по земеделие" са закупени аналитична везна, влагомер за зърно, дестилатор за питейна вода и храномер за определяне на хектолитрова маса

 

 

 

 

>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА