с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Преходни публикации

СТАНОВИЩА НА АОП

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

 

ДРУГА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗОП

 

Адрес на възложителя:

с. Стефан Караджа

общ. Вълчи дол

обл. Варна

e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg

тел: 05135/23-31

лице за контакти: Ивелина Драганова

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в ПГ по ЗГС с. СТефан Караджа

Вътрешни правила за реда за планиране, организация и провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА