с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: info-400113@edu.mon.bg
 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Типов учебен план по специалност код 6210302 „Полевъдство“ от професия код 621030 „Растениевъд“ от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство”

Типов учебен план по специалност код 6210103 „Трайни насаждения“ от професия код 621010 „Техник–растениевъд“

Учебен план по професия Фермер, специалност Земеделец, втора степен на ПК

>> дневна форма

>> вечерна форма

Учебен план по професия Агроеколог, специалност Агроекология, трета степен на ПК

>> дневна форма

Учебен план по професия Механизатор на горска техника, специалност Механизация на горското стопанство, втора степен на ПК,

>>дневна форма на обучение- pdf; xlsx

>>вечерна форма

Типов учебен план по специалност Агроекология от професия Агроеколог, трета степен на ПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

>> дневна форма

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПТУ

Учебен план по професия Тракторист-машинист в растениевъдството и водач на МПС, кат. "Т", след завършен VI клас

Учебен план по професия Тракторист-машинист в растениевъдството и водач на МПС, кат. "Т", след завършен VII клас

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ

>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА