с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, в сила от учебната 2017/2018 учебна година

ПРОФЕСИЯ АГРОЕКОЛОГ

Основи на земеделието ОПП
Основи на земеделието - УП ОПП
Основи на растениевъдството РПП
Основи на растениевъдството - УП РПП
Основи на животновъдството РПП
Основи на животновъдството - УП РПП
Механизация в земеделието РПП
Механизация в земеделието - УП РПП
Животновъдство СПП
Растениевъдство СПП
Животновъдство - УП СПП
Растениевъдство - УП СПП
Полски култури РПП
Полски култури - УП РПП
Фуражопроизводство РПП
Фуражопроизводство - УП РПП

Използвани съкращения:
УП - учебна практика
ОПП - обща професионална подготовка
СПП - специфична професионална подготовка
РПП - разширена професионална подготовка
 
>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА