с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА
 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПРОФЕСИЯ АГРОЕКОЛОГ

Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Чужд език по професията
Безопасност на движението по пътищата
Техническо чертане
Трактори и автомобили
Трактори и автомобили - учебна практика
Почвознание 
Основи на екологията
Животновъдство
Растениевъдство
Селскостопанска техника
Агроекология
Биологично животновъдство
Биологично растениевъдство
Устойчиво управление на земите
Микробиология
Аналитична химия и инструметални методи за анализ
Екологично законодателство
Екологичен мониторинг
Почвознание - УП         
Животновъдство - УП
Растениевъдство - УП 
Селскостопанска техника - УП 
Биологично животновъдство - УП 
Биологично растениевъдство - УП
Агроекология - УП
Екологичен мониторинг - УП
Работа с машинно-тракторни агрегати   

 

>> УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
>> ПРОЕКТИ
>> ПЛАН-ПРИЕМ
>> УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
>> УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
>> СТИПЕНДИИ
>> ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
>> ЗА КЛАСНИТЕ
>> ЗА УЧЕНИЦИТЕ
>> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
>> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА