с. СТЕФАН КАРАДЖА, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за учебната 2021/2022 година
ПРАВИЛНИК за дейността на училището
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на училището
МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможносдти и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
СТРАТЕГИЯ за развитие
ГРАФИК на спортните дейности
УЧИЛИЩЕН ПЛАН за работа с родители
Безопасност в мрежата
Графици за класни работи, консултации и други
Седмично разписание на часовете
 
Архив 2020/2021
Архив 2019/2020
Архив 2018/2019
Архив 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив документи
>> Проекти
Архив 2020/2021
>> Учебни планове
Архив 2019/2020
>> Учебни програми
Архив 2018/2019
>> Стипендии
Архив 2017/2018
>> За зрелостниците
>> За класните ръководители
>> За учениците
>>Механизъм за съвместна работа на институциите